แผนจัดการศึกษา

6.3 กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ ของศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท

ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไทได้กำหนดกลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 7 กลุ่มประสบการณ์

6.5 การจัดการเรียนรู้ ของศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท

ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไทใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านการปฏิบัติจริง อยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และ ทุกสถานที่ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนี้ ศิลปะ ดนตรี งานช่าง หัตกรรมพื้นบ้าน

ข้ามไปยังทูลบาร์