คู่มือ

แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท

หลักสูตรศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท (docx)

ทั้งหมด เป็นไฟล์ pdf ครับ
1. แผนการจัดการศึกษาฯ
2. หลักสูตรการเรียนศูนย์วิถีไท